GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy

 ogłasza nabór  na stanowisko Asystenta Rodziny.

Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy           

   37-755 Krzywcza 40

Tel. 16671-13-90               

Warunki zatrudnienia:

 1. Praca na umowę o pracę na czas określony ;
 2. Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy (pełny etat) w systemie zadaniowego czasu pracy
 3. Planowany termin zatrudnienia: lipiec 2024 r.

Miejsce pracy:

Praca z rodzinami na terenie Gminy Krzywcza, w miejscu ich zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy.                            

Wymagania niezbędne jakie powinni spełnić kandydaci:

 1. wykształcenie:
  • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
   lub praca socjalna, lub
  • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
   z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny
   i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
   z dziećmi lub rodziną lub,
  • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Zakres programowy szkolenia o którym mowa w pkt b) i c) określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

 1. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,
 2. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 3. kandydat wypełniania obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kandydat nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  z dostępem ograniczonym,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni
  z praw publicznych,
 7. obywatelstwo polskie.

Wymogi dodatkowe :

 1. umiejętności pracy w zespole,
 2. otwartość na potrzeby, problemy innych,
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 4. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 5. samodzielność w działaniu oraz wykazywaniu własnej inicjatywy,
 6. komunikatywność,
 7. odporność na sytuacje stresowe,
 8.  samodzielność w docieraniu do miejsca zamieszkania wskazanych rodzin objętych pracą.
 9. prawo jazdy kat. „B”.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10.  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11.  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12.  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13.  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14.  realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
  w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 15.  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16.  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 17.  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 18.  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 19.  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20.  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną

Oferty kandydatów powinny zawierać ( wymagane dokumenty ):

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko asystenta rodziny ( list motywacyjny ).
 2. Aktualne CV (życiorys).
 3. Kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie i przebieg zatrudnienia (oryginały do wglądu)
 4. Kopię innych dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia).
 5. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej
  oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn.zm”,

       12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2023r., poz.1465, z późn.zm.) przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy w przeprowadzeniu rekrutacji oraz wybraniu pracownika i zawarciu umowy o pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy, zawierające ponadto stwierdzenie, że kandydat został poinformowany o prawach i obowiązkach oraz, że przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje:

Przed zatrudnieniem wybrany kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zamianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw:

 • informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych
  w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego
  oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, zaś kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzywczy, Krzywcza 40, 37-755 Krzywcza  z dopiskiem „Kandydat na stanowisko asystenta rodziny”
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy w terminie do dnia 05 lipca  2024 roku  r.
do godz. 12:00.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni  telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia asystenta rodziny będzie ogłoszona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krzywczy (www.gops.krzywcza.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy, 37-755 Krzywcza 40.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16671-13-90 wew. 28 od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00.

Krzywcza, dnia 20.06.2024 r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy

   mgr Anna Żak

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuję się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy (dalej: GOPS), Krzywcza 40, 37 – 755 Krzywcza, Tel. (16) 671 – 13 – 90, email: gops@ krzywcza.pl.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: kontakt@mpls.com.pl. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Tomasz Piszczek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji a podstawą prawną ich przetwarzania jest  art. 221 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. a – tj. wyrażona zgoda w przypadku podania szerszego zakresu danych od wymaganych w ww. przepisach. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z rekrutacją.
 4. Administrator nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym niż te którym powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Dokumenty aplikacyjne wyłonionych najlepszych kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji, tj. nie dłużej niż 3 miesiące od ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po upływie tego terminu, kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni będą mogli odebrać złożone dokumenty w przeciągu 30 dni w pokoju nr 4 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy. Dokumenty nieodebrane w terminie zostaną zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pracownika przyjętego odkłada się do akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu jak również dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci mogą odebrać osobiście w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru w pokoju nr 4 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy. Dokumenty nie odebrane w terminie zostaną zniszczone.
 • Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Przysługuje Pani/Panu posiada prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
Skip to content