GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy
informacja

INFORMACJA  O LOKALIZACJI PUNKTÓW UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI NA TERENIE POWIATU PRZEMYSKIEGO W 2022 r.

Adres punktuDni udzielanianieodpłatnej pomocy prawnej
w tym mediacji
Godzinydyżurów
Starostwo Powiatoweul. Plac Dominikański 337 – 700 PrzemyślPok. nr 35A ( I piętro) Starostwo Powiatoweul. Plac Dominikański 337 – 700 PrzemyślPok. nr 35A ( I piętro)Od poniedziałku do piątkuobsługiwany przez adwokatów i radców prawnych  Od poniedziałku do piątku obsługiwanyobsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza – adwokatów i radcę prawnego 730 – 1130    1130 – 1530 
 Adres punktuDni udzielania nieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiego w tym mediacjiGodziny dyżurów
Gminny OśrodekPomocy Społecznejul. Parkowa 337-740 Bircza WTOREK, PIĄTEK obsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza – doradca obywatelski1000– 1400
Urząd Miasta i Gminyw Dubieckuul. Przemyska 1037-750 DubieckoPONIEDZIAŁEKobsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza – doradca obywatelski1000 – 1400 
Gminne CentrumKulturalneMedyka 47837-723 MedykaŚRODAobsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza – doradca obywatelski1000 – 1400 
 Urząd GminyWStubnie37-732 Stubno 69aCZWARTEKobsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza – doradca obywatelski 1000– 1400

Punkty usytuowane w Przemyślu, Birczy, Dubiecku, Medyce
i Stubnie posiadają dogodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę tj.

16 678-50-56

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem (tj. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. przez telefon). Porada prawna będzie udzielana
w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów. Osoby
z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail:

starostwo@powiat.przemysl.pl

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w tym nieodpłatnej mediacji?

Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniemnieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca
z nieodpłatnej pomocy prawnejlubnieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegow zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób wciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Art. 3 ustawy „O nieodpłatnejpomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej”osobą
uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
 naniej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2)wskazanie osobie uprawnionej sposoburozwiązania jej
problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach,o których mowa
w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
 się postępowaniuprzygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącymsię postępowaniu sądowoadministracyjnym,
lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie odkosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowymlub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego,doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku
finansowym związanym ze skierowaniemsprawy na drogę
sądową.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Art. 3a ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na czym polega nieodpłatna mediacja?

Art. 4a ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach
      skorzystania z polubownych metod rozwiązywania
sporów,w szczególności mediacji oraz korzyściach
     z tego wynikających,

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
     o przeprowadzenie mediacji,

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie
      postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

4)  przeprowadzenie mediacji,

5) udzielenie pomocy w sporządzaniu do sądu wniosku
     o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie
o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Każdy z uprawnionych, może wyrazić swoją opinię na temat otrzymanej/udzielonej pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji w punkcie, poprzez wypełnienie części B karty pomocy.

Karty dostępne są bezpośrednio u osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Skip to content