GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Świadczenia rodzinne

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy, Krzywcza 40, 37-775 Krzywcza. Tel. (16) 671 – 13 – 90, e-mail: gops@krzywcza.pl. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem kontakt [a] mpls.com.pl.Podstawą prawną pretwarzaniajestart. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy ustawy z dnia  listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Celem przetwarzania jest obsługa spraw związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego; świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego; zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacanej ze środków własnych gminy oraz innych świadczeń wypłacanych ze środków własnych gminy; jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia rodzicielskiego,w związku z czym odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez dziesięć lat – po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi doorganu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pełne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej http://gopskrzywcza.naszops.pl w zakładce „RODO – ochrona danych osobowych” lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy.

Skip to content