GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Orzecznictwo o Niepełnosprawności

Orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu powiatu przemyskiego oraz ustalanie wskazań dla tych osób w szczególności do:

  • szkolenia, w tym specjalistycznego,
  • odpowiedniego zatrudnienia uzwględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby
  • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
  • uczestnictwa w WTZ
  • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji poprzez korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych,
  • terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej , organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

dokonuje Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu, ul. Jasińskiego 1, 37-700 Przemyśl, tel. 016 670-40-33.

Skip to content