GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021

program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Krajową Organizacją Wsparcia Rolnictwa przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2019. Program w swoim założeniu przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom ,które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia.            

 W/w osoby muszą spełniać kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.  1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1320 zł dla osoby w rodzinie.

GOPS w Krzywczy rozpoczyna wydanie skierowań osobom kwalifikującym się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.

O terminach wydawania produktów będziemy informować na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.

Szczegółowych informacji nt. Programu udzielają pracownicy socjalni GOPS w Krzywczy pod nr tel. 16671 13 90 wew. 22.

Skip to content