GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Nabór na stanowisko: inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

Nr 1/2023 z dnia 20 lipca 2023 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy

ogłasza nabór

na stanowisko: inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM Nr 1/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy ogłasza nabór na stanowisko: inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy, Krzywcza 40, 37-755 Krzywczatel. 16671 13 90 wew. 28 2. Określenie stanowiska urzędniczego: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i…

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy, Krzywcza 40, 37-755 Krzywcza
tel. 16671 13 90 wew. 28

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Planowany termin zatrudnienia: sierpień-wrzesień 2023 r.

3. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:

 • jest obywatelem polskim,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 • posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub wykształcenie średnie i co najmniej 4-letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy (podlegające ocenie):

 • biegła znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn.zm. ), ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1300 z późn. zm.), ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1329 z późn.zm.), ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (Dz. U. z 2020 r., poz. 1297 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 lutego 1974 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 z późn.zm.),  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)
 • biegła obsługa pakietu Ms Office;
 • znajomość oprogramowania komputerowego do obsługi „Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego (Sygnity);
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • samodzielność,zaangażowanie,obowiązkowość,rzetelność,punktualność,odpowiedzialność

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Przyjmowanie wniosków i ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, funduszu
  alimentacyjnego.
 • Ustalanie dochodu osób ubiegających się o wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla
  opiekuna oraz funduszu alimentacyjnego.
 • Udzielanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, funduszu
  alimentacyjnego.
 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism w zakresie
  świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka,  funduszu alimentacyjnego.
 • Prowadzenie postępowania w tym administracyjnego w zakresie świadczeń rodzinnych,  
  zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka,
  funduszu alimentacyjnego.
 • Przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego
  świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, funduszu alimentacyjnego.
 • Prowadzenie postępowania dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
  zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka,  funduszu alimentacyjnego, egzekwowanie tychże świadczeń oraz przedkładanie prawomocnej decyzji nakazującej zwrot Głównemu Księgowemu.
 • Terminowe  zgłaszanie Głównemu Księgowemu Ośrodka osób do ubezpieczeń  
   społecznych i zdrowotnych na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych,  zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, funduszu alimentacyjnego, w tym także w formie  elektronicznej.
 • Prowadzenie teczek rzeczowych świadczeniobiorców.
 • Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydania decyzji   
  lub przeprowadzenia postępowania w sprawach ustalenia prawa do świadczeń    rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, funduszu alimentacyjnego.
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.
 • Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
 • Prowadzenie teczek rzeczowych świadczeniobiorców funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie dokumentacji wobec dłużników alimentacyjnych.
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie kwot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów przez dłużników alimentacyjnych.
 • Współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami, urzędami, instytucjami
   i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych.
 • Prowadzenie rejestru dłużników alimentacyjnych.
 • Prowadzenie ewidencji wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko administracyjno-biurowe, praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej, obsługa urządzeń biurowych, praca na dokumentach w biurze usytuowanym w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy na I piętrze.  Praca w wymiarze 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, 40 godzin tygodniowo. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu czerwcu 2023 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

8. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

9. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów

potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelska polskiego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1781 z późn.zm.) (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia);
 • dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dane ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia).

10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

10a. Wymagane dokumenty aplikacyjne – oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie: do 04 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy, Krzywcza 40, 37-755 Krzywcza w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Inspektora ds. świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy”.

10b. Decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10c.  Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.

10d.    Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

Etap I – spełnienie warunków formalnych;

Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie.

11. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy, stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy.

          Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krzywczy

mgr Anna Żak

Krzywcza, dnia 20 lipca 2023 r.

Klauzula informacyjna w trybie art. 13 RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuję się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy (dalej: GOPS), Krzywcza 40,37 – 775 Krzywcza,tel. (16) 671 – 13 – 90, email: gops@krzywcza.pl
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail kontakt@mpls.com.pl. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Tomasz Piszczek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji a podstawą prawną ich przetwarzania jest  art. 221 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. a – tj. wyrażona zgoda w przypadku podania szerszego zakresu danych od wymaganych w ww. przepisach. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z rekrutacją.
 4. Administrator nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym niż te którym powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Dokumenty aplikacyjne wyłonionych najlepszych kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji, tj. nie dłużej niż 3 miesiące od ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po upływie tego terminu, kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni będą mogli odebrać złożone dokumenty w przeciągu 30 dni w pokoju nr 4. W godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy. Dokumenty nieodebrane w terminie zostaną zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pracownika przyjętego odkłada się do akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu jak również dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci mogą odebrać osobiście w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru w pokoju nr 4 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy. Dokumenty nie odebrane w terminie zostaną zniszczone.
 • Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Przysługuje Pani/Panu posiada prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Skip to content