GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Nabór kandydatów do świadczenia usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy

informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług asystenta osobistego osoby
z niepełnosprawnością

w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”

Forma zatrudnia: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: od 01.03.2024 r. do 30.11.2024 r.

Miejsce wykonywania pracy: Gmina Krzywcza

Wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo

Godziny pracy: 8.00 – 22.00

Wynagrodzenie: 50 zł brutto za godzinę

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Wsparcie osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
– Wsparciu w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
– Wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie ;
– Wsparciu w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
– Wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.


NIEZBĘDNE WYMAGANIA:

1) Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;

WYMAGANIA DODATKOWE:

– zaświadczenie o niekaralności

– informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksulanym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru

– umiejętność skutecznego komunikowania się

– posiadanie własnego środka transportu ( samochód ) z uwagi na to iż gmina jest rozległa odległość między miejscowościami jest duża – brak dobrego połączenia

– umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta

– spostrzegawczość, podzielność uwagi

– zrównoważenie emocjonalne

– odporność na trudne sytuacje i stres.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

– list motywacyjny.

– CV ( życiorys)

-kserokopię dyplomów, kserokopię odbytych szkoleń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia

– ewentualnie kserokopię referencji z dotychczasowych miejsc pracy

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.)


Oferty należy składać lub przesyłać do dnia: 26.02.2024 r. na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy
37-755 Krzywcza 40

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (16) 671-13-90.

Skip to content