GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:

• 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,

• 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,

• 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,

• 1150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wyniesie:

• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ponadto w przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022r.

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-14.00,  1 piętro pok. nr 5

W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca 2022r. i do 2 grudnia 2022r.

Natomiast w przypadku wniosków złożonych od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022r. wyplata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 2 grudnia 2022r.

Wzór wniosku oraz instrukcja jego wypełnienia poniżej.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko  jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Infolinia  dot. dodatku osłonowego

 +48 22 369 14 44

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Skip to content