GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Monitoring

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz podmiotowi świadczącemu usługi ochroniarskie w obiektach sądu,
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  5. Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres do 3 tygodni z kamer w GOPS, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Skip to content