GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Świadczenie dobry start

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37 – 775 Krzywcza. Tel. (16) 671 – 14 – 86, e-mail: sekretariat [a] krzywcza.plKontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem kontakt [a] mpls.com.pl.Podstawą prawną pretwarzaniajestart. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy art. 187a ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” oraz Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi spraw związanych z przyznawaniem świadczenia „Dobry Start”. w związku z czym odbiorcą danych osobowych może zostać podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych w celu wydawania rozstrzygnięć w sprawach związanych z obsługą wniosków. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez dziesięć lat – po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pełne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej http://gopskrzywcza.naszops.pl w zakładce „RODO – ochrona danych osobowych” lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy.

Skip to content