GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego GOPSprzetwarza moje dane osobowe?GOPSprzetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: pomoc osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym GOPS.
Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy, w którego imieniu działa jego Kierownik. KierownikGOPSodpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny zobowiązującymi przepisami prawa. Wsprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z GOPS za pośrednictwem poczty email pod adresem: gopskrzywcza@wp.plorazpod numerem telefonu(16) 671 – 13 – 90 lub z Inspektorem ochronydanych.
Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej:kontakt@mpls.com.pl. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Tomasz Piszczek.
W jakim celu GOPS przetwarza moje dane osobowe? Państwa dane osobowe są przetwarzane przez GOPSw celu wypełnienia ciążącego obowiązku prawnego oraz:zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym;zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;integracja społeczna osób wykluczonych społecznie;stworzenie sieci usług socjalnych;organizacji bezpieczeństwa osób i mieniaGOPS.
Kto jest odbiorcą moich danych?nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym niż te którym GOPSpowierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez GOPS?Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
Jakie uprawnienia mi przysługują? W związku z przetwarzaniem przez GOPSdanych osobowych przysługuje Państwu prawo do:dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),do sprostowania danych (art. 16. RODO),do usunięcia danych (art. 17 RODO),do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),do przenoszenia danych (art. 20 RODO),do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę? W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez GOPSnarusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt można nawiązać za pomocą:listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy fakultatywne? W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.
Skąd GOPSma moje dane osobowe?Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone na ręce KierownikaGOPS. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas GOPS ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia GOPS z tego obowiązku.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSOBY ZAINTERESOWANEJ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCHOsoba Zainteresowana (świadczeniobiorca lub inna osoba, której dane dotyczą) jest uprawniona do złożenia wniosku
w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a GOPS zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:Osoba Zainteresowana może zgłosić wniosek do GOPS w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.GOPS rozpatruje wniosek złożony przez Osobę Zainteresowaną lub osobę działającą w jej imieniu:w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Osoby Zainteresowanej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Osoby Zainteresowanej listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Osoby Zainteresowanej, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Osoba Zainteresowana listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.Osoba Zainteresowana może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Osoby Zainteresowanej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.Osoba Zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie GOPS lub przesłać go za pośrednictwem pocztyelektronicznej na adreskontakt@mpls.com.plBieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez GOPS żądania Osoby Zainteresowanej.Osoba Zainteresowana uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez GOPS.W imieniu GOPS Inspektor Ochrony Danych udziela Osobie Zainteresowanej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem Osoby Zainteresowanej.GOPS nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.Właściwym dla GOPS organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: kontakt@mpls.com.pl Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).
Skip to content