GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy (dalej: GOPS), Krzywcza 40, 37-775 Krzywcza, Tel. (16) 671 – 13 – 90, e-mail: gopskrzywcza@wp.pl.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail kontakt@mpls.com.pl.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Tomasz Piszczek.
 3. Administrator danych osobowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążącychna GOPS, polegających na udzieleniu świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. („ZFŚS”) a podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 8 ustawy zdnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zw. z art.6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z czym mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Administrator nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym niż te którym powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.W związku z czym odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.
 7. Przysługuje Pani/Panu posiada prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych można nawiązać w sposób następujący:
 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Skip to content