GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Rodziny wspierające

Informacja dla wszystkich osób, które chcą pomagać i być wsparciem dla rodzin, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy w oparciu o art. 29 i art. 30  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1111 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy we wsparciu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wsparcie tych rodzin polega na przyjęciu na siebie roli rodziny wspierającej.

Do zadań rodziny wspierającej nie należy wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy są bardzo różne, zależne są od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

Pomoc może dotyczyć:

– opieki i wychowania dzieci (m.in. pomoc w sprawowaniu opieki, nauce, organizowaniu czasu wolnego i rekreacji, rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych)

– prowadzenia gospodarstwa domowego (m.in. pomoc w racjonalnym dokonywaniu zakupów, udzielanie wskazówek w zakresie przygotowania zdrowych posiłków i utrzymania porządku w mieszkaniu, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny)

– kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności oraz posiadaną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawidłowego wychowania dzieci. Podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę:

– asystenta rodziny

– pracownika socjalnego

– psychologa

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna. Osoby podejmujące się tej funkcji nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Zasady zwrotu kosztów określa umowa cywilnoprawna.

Rolę rodziny wpierającej mogą pełnić osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewni, znajomi, sąsiedzi) jeżeli:

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

– uzyskają pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas w celu pełnienia funkcji rodziny wspierającej.


Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy, 37-755 Krzywcza 40

Tel: 16671 13 90 Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00

Skip to content