GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Wspieranie Rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Skip to content