GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Nabór na wolne stanowiska pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuję się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy(dalej: GOPS), Krzywcza 40, 37 – 775 Krzywcza, Tel. (16) 671 – 13 – 90, e-mail: gopskrzywcza@wp.pl.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail kontakt@mpls.com.pl. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Tomasz Piszczek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji a podstawą prawną ich przetwarzania jest  art. 221 § 1Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. a – tj. wyrażona zgoda w przypadku podania szerszego zakresu danych od wymaganych w ww. przepisach.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z rekrutacją.
 4. Administrator nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym niż te którym powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Dokumenty aplikacyjne wyłonionych najlepszych 3 kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji, tj. nie dłużej niż 3 miesiące od ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po upływie tego terminu, kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni będą mogli odebrać złożone dokumenty w przeciągu 30 dni w pokoju nr 4 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy. Dokumenty nieodebrane w terminie zostaną zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pracownika przyjętego odkłada się do akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu jak również dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci mogą odebrać osobiście w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru w pokoju nr 4 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy. Dokumenty nie odebrane w terminie zostaną zniszczone.
 7. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu posiada prawo dostępu dodanych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem /żądaniem.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Skip to content