GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Nabór uczestników do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością edycja 2024

WÓJT GMINY KRZYWCZA

informuje, że Gmina Krzywcza otrzymała dofinansowanie

na realizację programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – edycja 2024

Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dofinansowanie: 39.800,00 zł

Całkowita wartość projektu: 40.596,00 zł

Program skierowany jest  do mieszkańców Gminy Krzywcza.
 
Przewidywana liczba uczestników to 2 osoby:

 • 1 osoba posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 dziecko do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 
Cele programu: Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta  jako  formy  ogólnodostępnego  wsparcia  w wykonywaniu  codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, siostra PCK, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Ważne!

 1. Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma. Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi spełniać przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ww. pkt 1 lub 2.
 2. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
 3. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o pobranie i  złożenie:

 1. Karta zgłoszenia do Programu.
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.
 3. Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
 4. Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 5. Oświadczenie uczestnika Programu dotyczące wyboru asystenta.


w terminie do 28 lutego 2024 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy, pokój nr 1 od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Ośrodka.
 
      Złożenie karty zgłoszenia do Programu wraz z innymi wymaganymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy pod numerem telefonu; 16 671 13 90 wew. 22, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;  https://www.gov.pl/web/rodzina 

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, w późniejszym etapie wymagane będą również:

 1. Zaświadczenie o niekaralności.
 2. Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.
 3. Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pracownicy GOPS w Krzywczy będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Skip to content